Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Selasa, 17 April 2012

MAKALAH HADIS TENTANG PUASA
BAB II
PEMBAHASAN
A.    Puasa
  Lafaz Hadist tentang puasa :
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اذا رايتمو فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدرواله. متفق عليه.

  Terjemahnya
“Dari Ibnu ‘umar r.a, dia berkata : saya pernah mendengar Rasulullah Saw, bersabda : apabila kamu semua sudah melihat bulan, maka berpuasalah dan apabila kamu sudah melihat bulan berbukalah. Apabila mendung (tidak nampak) bagi kamu, maka hitunglah/kira-kirakan.(Riwayat Bukhari dan Muslim)

  Penjelasan
            Hadist tersebut sebagai dalil yang menujukkan kewajiban berpuasa Ramadhan setelah melihat bulan tsabit dan menunjukkan kewajiban berbuka puasa setelah melihat bulan pada awal bulan syawal.[1] Dalam hadist lain juga diriwayatkan :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخفظ من شعبان مالا يتخفظ من غيره يصوم لروءية الهلال اي هلال رمضان. فان غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام. رواه ابو داود
“Biasanya Rasulullah mengingat (perhatikan) bulan sya’ban melebihi perhatiannya terhadap bulan lainnya, beliau berpuasa setelah melihat bulan sabit yaitu bulan pertama ramadhan. Jika mendung/berkabut, maka beliau menghitung 30 hari bulan sya’ban, kemudian barulah beliau berpuasa”(Riwayat Abu Daud)
            Puasa sendiri berasal dari bahasa arab yang artinya “menahan dari segala sesuatu” seperti menahan makan, minum, nafsu. Sedangkan menurut istilah syar’i puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya, satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Berdasarkan firman Allah Swt yang berbunyi :
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. البقرة : 187
“Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam ketika pajar”. (Al-Baqarah : 187)
Sabda Rasulullah Saw :
عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اذا اقبل الليل وادبر النهار وغابت الشمس فقد افطر الصاءم. رواه البخارى ومسلم
 “Dari Ibnu Umar. Ia berkata, “Saya telah mendengar nabi Saw, bersabda, “Apabila malam datang, siang lenyap, dan matahari telah terbenam, maka sesungguhnya telah datang waktu berbuka bagi orang yang puasa”.(Riwayat bukhari dan Muslim)[2]

        Puasa ada empat (4) macam, yaitu :
         Puasa wajib, yaitu puasa bulan ramadhan, puasa kafarat dan puasa nazar
         Puasa sunnah, seperti puasa senin kamis, puasa enam.
         Puasa makruh
         Puasa haram, seperti puasa pada 1 syawal, puasa pada hari tasyrik.
           
        Sejarah disyariatkan nya puasa.
            Puasa bulan ramadhan disyariatkan pada bulan Sya’ban tahun II Hijriah. Sebelum itu puasa sudah dikenal oleh bangsa-bangsa terdahulu. Allah berfirman :
ياايهاالذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. البقرة :183
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa”.(Al-Baqarah : 183)
            Hanya saja, kewajiban puasa ramadhan belum pernah disyari’atkan sebelumnya. Jadi umat Islam dengan umat-umat terdahulu sema dalam soal dsyari’atkannya puasa. Tetapi puasa pada bulan Ramadhan hanya umat Nabi Muhammad sajalah yang disyari’atkan. Sebagaimana firman Allah Swt, yang berbunyi :
شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدي والفرقان, فمن شهد منكم الشهر فايصمه. البقرة : 185
“Bulan ramadhan, bulan yang didalamnya diturunkan Al-Qur’an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara hak dan yang batil). Kerena itu, barang siapa di antara kamu hadir dibulan itu, maka hendaklah ia berpuasa dibulan itu”.(Al-Baqarah : 185)[3]
            Puasa Ramadhan diwajibkan atas tiap-tiap orang mukallaf dengan salah satu dari ketentuan-ketentuan berikut ini :
         Dengan melihat bulan bagi yang melihatnya sendiri
         Dengan mencukupkan bulan sya’ban tiga puluh hari. Berdasarkan Sabda Rasulullah Saw, yang berbunyi :
صوموالروءيته وافطروا لروءيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. رواه البخاري
“Berpuasalah kamu sewaktu melihat bulan (bulan Ramadhan) dan berbukalah kamu sewaktu melihat bulan (syawal)maka jika ada yang menghalangi (mendung) sehingga bulan tidak kelihatan, hendaklah kamu sempurnakan bulan sya’ban tiga puluh hari’.(riwayat Bukhari)
         Dengan kabar mutawatir, yaitu kabar orang banyak, sehingga mustahil mereka sepakat untuk berdusta.
         Dengan ilmu hisab atau kabar dari ahli hisab.

          Syarat syah dan wajib puasa
           Islam
           Baligh
           Aqil,orang yang tidak berakal ataupu belum baligh maka tidak wajib puasa sebagai mana hadist Rasulullah Saw, yang berbunyi :
رفع القلم عن ثلاث عن الناءم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتي يبلغ. رواه ابو داود والنساءى
“Tiga orang yang terlepas dari hukum : Orang yang sedang tidur hingga ia bangun, Orang gila sampai ia sembuh,Kanak-kanak sampai ia baligh”.(Riwayat Abu Dawud dan Nasa’i)
           Kuasa mengerjakannya
           Suci dari haidh, nifas bagi perempuan. Orang yang haid atau nipas tidak syah berpuasa, akan tetapi wajib untuk mengqadanya. Berdasarkan Hadist Nabi Saw :
عن عاءشة كنا نوءمر بقضاء الصوم ولا نوءمر بقضاءالصلاة. رواه البخارى
“Dari Aisyah. Ia berkata, “kami disuruh oleh Rasulullah Saw, mengqada puasa, dan tidk disuruhnya untuk mengqada shalat’.(Riwayat Bukhari)
         Pada waktu yang dibolehkan.[4]

        Rukun puasa yang harus diperhatikan selama berpuasa yaitu :
         Niat pada malam harinya, yaitu setiap malam selama bulan Ramadhan, menurut sebagian ulama syah berniat sekali dalam satu bulan.[5]
Sabda Rasulullah Saw :
عن حفصة ام الموءمنين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : من يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة
“Dari hafshah ummul Mukminin r.a. bahwasannya nabi Saw, bersabda : Barang siapa yang tidak menetapkan puasa (tidak berniat puasa) sebelum terbit pajar, maka tidak ada puasa baginya”.(Riwayat Ulama yang lima)
            Hadist diatas menunjukkan bahwa tidak sah puasa kecuali dengan penetapan niat pada malamnya. Dan orang yang berpuasa boleh berniat pada waktu mana saja, dari bagian malam hari (mulai setelah terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar shodik).[6]
         Menahan diri dari yang membatalkan puasa sejak terbit matahari hingga terbenam matahari.

        Yang membatalkan puasa
            Yang membatalkan puasa adalah segala perkara yang wajib dijauhi dari terbitnya fajar hingga terbenam matahari, yaitu :
         Makan dan minum dengan sengaja, dan bagi orang yang makan dan minum dengan sengaja maka wajib mengqadanya, sedangkan apabila makan dan minum karena lupa ataupun tidak sengaja. Maka tidak membatalkan puasa sebagaimana Nabi bersabda :
من نسى وهو صاءم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. رواه البخاري ومسلم
“Barang siapa yang lupa, sedangkan ia dalam keadaan puasa, kemudian ia makan atau minum, maka hendaklah puasanya disempurnakan, karena sesungguhnya Allah-lah yang memberinya makan dan minum”.(Riwayat Bukhari dan Muslim)
         Bersetubuh dengan sengaja. Bagi yang melakukan nya wajib mengqadanya atau membayar kifarat.
         Istimma’, yaitu mengeluarkan sperma. Dengan sengaja ataupun tidak, maka puasanya batal.
         Muntah dengan sengaja, berdasarkan sabda Rasulullah Saw :
عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض. رواه ابو داود والترمذي وابن حبان.
“Dari Abu Hurairah. Rasulullah Saw bersabda : Barang siapa terpaksa muntah, tidaklah wajib mengqada puasanya, dan barang siapa yang mengusahakan muntah, hendaklah ia mengqada puasanya”.(Riwayat Abu Daud, Tirmiji, dan Ibnu Hibban)
         Keluar darah haid atau nipas.
         Gila, jika gila itu datang waktu siang hari maka batallah puasanya.[7]

        Puasa yang disunnahkan yaitu :
  Puasa enam hari dalam bulan Syawal. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw :
عننن ابى   ايوب   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم.
“Dari Abu Ayyub. Rasulullah Saw bersabda : barang siapa puasa dalam bulan ramadhan, kemudian ia puasa enam hari dalam bulan Syawal, adalah seperti puasa sepanjang masa”.(Riwayat Muslim)
  Puasa hari Arafah (tanggal 9 bulan Haji), bedasarkan Sabda Rasulullah Saw :
عن ابي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم : صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة. رواه مسلم
         “Dari Abu Qotadah, Nabi Saw telah bersabda : Puasa hari Arafah itu menhapus dosa dua tahun, satu tahun yang telah laulu, dan satu tahun yang akan datang”.(Riwayat Muslim)
  Puasa hari ‘Asyura (10 Muharram), berdasar kan hadist Rasulullah :
عن ابى قتادة ايوب   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. رواه مسلم.
“Dari Abu Qatadah. Rasulullah Saw bersabda,”Puasa hari ‘Asyura menghapuskan dosa satu tahun yang lalu.(Riwayat Muslim)
  Puasa bulan Sya’ban.
عن عاءشة مارايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان وما رايته في شهر اكثر منه صياما في شعبان. رواه البخارى ومسلم.
“Dari Aisyah, Saya tidak melihat Rasulullah Saw, mmenyempurnakan puasa satu bulan penuh selain dalam bulan Ramadhan, dan saya tidak melihat beliau dalam bulan-bulan yang lain berpuasa lebih banyak daripada bulan Sya’ban”.(Riwayat Bukhari dan Muslim)
  Puasa hari Senin dan Kamis
عن عاءشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس. رواه الترمذي
“dari Aisyah, “Nabi Saq memilih waktu puasa hari senin dan kamis”.(Riwayat Tirmizi)
  Puasa tengah bulan (tanggal 13,14,15) dari tiap-tiap bulan.
عن ابي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا ابا ذر اذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة. رواه احمد والنساءى
“Dari Abu Zarr, Rasulullah Saw bersabda : hai Abu Zarr apabila engkau hendak puasa hanya tiga hari dalam satu bulan, hendaklah engkau berpuasa tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas”.(Riwayat Ahmad dan Nasa’i)[8]

B.     Puasa orang yang sedang berpergian (musafir)
  Lafaz hadist
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج عام الفتح الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس, ثم دعا فقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه فشرب. ثم قيل له بعد ذالك, ان بعض الناس قد صام. فقال : اولئك العصاة, اولئك العصاة, وفي لفظ فقيل له : ان الناس قد شق عليهم الصيام, وانما يفتطرون, فيما فعلت فدعا يقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم
  Terjemahnya
“Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya Rasulullah Saw keluar pada tahun pembukaan kota Mekkah pergi ke Mekkah pada bulan Ramadhan. Beliau berpuasa hingga Kural Gamin (nam suatu lembah) para sahabat juga berpuasa. Kemudian beliau meminta sekendi air, lalu beliau angkat sehingga semua orang melihatnya, lalu beliau meminum. Lalu dikatakan sesudah demikian, sesungguhnya sebagian manusia tetap berpuasa. Lalu beliau bersabda “mereka orang-orang ma’siat, mereka itu orang maksiat, dalam satu lafaz, maka dikatakan padanya, sesungguhnya orang-orang telah kepayahan karena berpuasa dan mereka hanya menunggu perbuatanmu. Kemudian beliau meminta sekendi air setelah waktu asyar, lalu beliau minum”.(Riwayat Muslim)

  Penjelasan
            Hadist tersebut sebagai dalil yang menunjukkan bahwa orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) yang jarak tempuhnya lebih kurang 80,64 KM.[9] Boleh melakukan puasa dan boleh tidak. Allah berfirman :
ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. البقرة : 185
“Barang siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan (lalu berbuka), maka (wajiblah baginya puasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki bagimu kemudahan, dan tidak menghendaki kesukaran”.(Al-Baqarah :185)
            Menurut Daud Zhohiriy dan Syi’ah Imamiyah, tidak boleh berpuasa ketika seseorang sedang musafir, berdasarkan firman Allah dan sabda Rasulullah di atas. Akan tetapi Jumhur Ulama menentang pendapat itu. Mereka mengatakan, puasa sah berdasarkan perbuatan Nabi Saw, dan ayat dan hadist tersebut bukannya menjadi dalil tidak sahnya puasa, karena keharusan perintah berbuka itu hanya dalam keadaan payah yang mengharuskan untuk berbuka. Menurut Al-hadawiyah (Syi’ah) dan Abu Hanifah (Syafi’i), bahwa puasa lebih utama bagi musafir sekiranya tidak menimbulkan kesukaran dan bahaya baginya. Jika berbahaya maka berbuka lebih afdhol.[10]
            Orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadhan karena berbagai hal, salah satunya karena musafir, maka wajib meanggantinya sebelum datang bulan Ramadhan tahun berikutnya. Dia juga wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada orang-orang fakir, untuk setiap hari yang ditinggalkannya, berupa makanan pokok yang umum dinegeri itu. Dan fidyah sekian itu akan berlifat ganda bila bertahun-tahun tidak diqadanya juga.
            Dan jika meninggal dunia sementara belum mengqada puasanya, maka sebaiknya puausanya di qadakan oleh walinya, untuk hari-hari yang ditinggalkannya, yang dimaksud wali di sini adalah kerabatnya yang mana saja. Sebagaimana Nabi pernah bersabda :
من مات وعليه صيام صام عنه وليه. رواه البخاري ومسلم.
“Barangsiapa meninggal dunia dalam keadaan menanggung puasa, maka hendaklah puasanya digantikan oleh walinya “.
            Seandainya tidak ada seorang pun yang menggantikan puasanya, barulah puasanya diganti makanan satu mud setiap hari yang ditinggalkannya. Sebagaimana Rasulullah bersabda :
من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين.
“Barangsiapa meninggal dunia, sedang ia berhutang puasa sebulan, maka hendaklah puasanya digantikan makanan, yang diberikan kepada orang miiskin untuk setiap harinya”.[11]

C.     Kafarat bagi orang-orang yang membatalkan puasa.
  Lafaz hadist :
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : جتء رجل الى النبي صلي الله عليه وسلم فقال, هلكت يا رسول الله, فقال, وما اهلكت...؟ قال : وقعت على امراتي في رمضان فقال : هل تجد ما تعتق رقبة...؟ قال لا, فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين..؟ قال لا, قال : فهل تجد ماتطعم ستين مسكينا....؟ قال لا, ثم جلس فاءتي النبي صلي الله عليه وسلم بعرق فيه تمر, فقال : تصدق بهاذا, فقال : اعلي افقرمنا..؟ فما بين لا بتيها اهل بيت احوج منا فضحك النبي صلي الله عليه وسلم حتي بدت انيابه ثم قال : اذهب فاطعمه اهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم.
  Terjemahnya :
“Dari Abu Hurairah r.a dia berkata : seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw, seraya berkata : Sudah celaka saya wahai Rasulullah. Beliau bertanya : Apa yang mencelakakanmu...? dia menjawab : saya telah mencampuri istriku dalam bulan Ramadhan. Lalu beliau bertenya : Apakah engkau mendapat seorang hambu untuk dimerdekakan....? dia menjawab : tidak, beliau bertanya lagi ; Mampukah engkau berpuasa dua bulan berturut-turut, dia menjawab tidak, beliau bertanya lagi :apakah engkau menjumpai sesuatu untuk memberi makan 60 orang miskin....? dia menjawab tidak, kemudian dia duduk lalu Nabi Saw membawakan sekeranjang korma baginya, seraya bersabda : bersedekahlah engkau dengan kurma ini, lalu dia bertanya : Apakah kepada orang yang lebih faqir diantara kami....? tidak ada keluarga rumah tangga di antara batu hitam dimekkah ini yang lebih butuh dari kami. Lalu Nabi Saw tertawa sehingga nampak gigi taringnya, kemudian beliau bersabda : pergilah engkau, beri makanlah keluargamu”.(Riwayat Sab’ah menurut riwayat Muslim)

  Penjelasan
            Hadist tersebut sebagai dalil yang menunjukkan kewajiban kifarat atas orang yang mengumpuli istrinya pada siang hari dalam bulan Ramadhan. Kifarat juga bukan hanya berlaku bagi seseorang yang mengumpuli istrinya, atau sengaja berbuka dan lain sebagainya maka wajib melakukan kifarat. Kafarat yang wajib dilakukan karena merusak puasa dengan persetubuhan ialah dengan memerdekakan hamba sahaya yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Seandainya tidak bisa, maka berpuasalah dua bulan berturut-turut. Seandainya ini pun tidak bisa maka memberi makan 60 orang miskin, setiap orang satu mud, berupa bahan makanan pokok yang umum dinegeri itu. Jika semua tidak bisa maka kifarat tetap menjadi tanggungannya sampai ia mampu untuk menebusnya. Namun, para ulama mengatakan, bahwa disamping kifarat orang yang membetalkan puasa karena bersetubuh di bulan Ramadhan juga wajib mengqadanya.[12]
            Sebagaian ulama juga berpendapat dan sepakat bahwa dalam hadist tersebut baik yang melakukan pelanggaran itu orang yang berada ataupun yang tidak punya (miskin) tetap wajib membayar kifarat. Lalu persoalan memerdekakan hamba, jumhur ulama berpendapat, bahwa yang dimaksud hamba adalah hanya hamba yang beriman.
[1] Abu bakar Muhammad, Terjemahan Subulus Salam,1991. Penerbit  Al-Ikhlas Surabaya. Hal 597
[2] Sulaiman Rasyid,Fiqih Islam,2001. PT Sinar Baru Algensindo Bandung. Hal 220
[3] Anshory Umar Sitanggal,Fiqih syafi’i Sistematis,1987. Penerbit CV. Asy syifa Semarang. Hal 81-82
[4] Sudarsono,S,H,Pokok-pokok Hukum Islam,1987.Penerbit Rineka Cipta Bandung.hal 144
[5] Moh. Rifa’i,Terjemah Khulashah Kifayatul akhyar,1978. Penerbit : Toha Putra Semarang. Hal 151
[6] Abu bakar Muhammad, Terjemahan Subulus Salam,1991. Penerbit  Al-Ikhlas Surabaya. Hal 604
[7] Muhammad Jawad Mughniyah,Fiqih Lima mazhab,1996. Penerbit Lentera Basritama Beirut. Hal 162--163
[8] Sulaiman Rasyid,Fiqih Islam,2001. PT Sinar Baru Algensindo Bandung. Hal 240-242
[9] Sudarsono,S,H,Pokok-pokok Hukum Islam,1987.Penerbit Rineka Cipta Bandung. Hal 148
[10] Abu bakar Muhammad, Terjemahan Subulus Salam,1991. Penerbit  Al-Ikhlas Surabaya. Hal 635-637
[11] Moh. Rifa’i,Terjemah Khulashah Kifayatul akhyar,1978. Penerbit : Toha Putra Semarang. Hal 160
[12] Anshory Umar Sitanggal,Fiqih syafi’i Sistematis,1987. Penerbit CV. Asy syifa Semarang. Hal 110-112

IKA SOBAT KESULITAN MENDAPATKAN FILE INI , SOBAT BISA DAPATKAN DENGAN CARA MENGKLIK DI BAWAH INI

0 komentar:

Posting Komentar

MEZA
Bagi sobat yang berkunjung di blogger ini tolong tinggalkan komennya y.......
supaya bisa membagun atau menambah supaya blogger ini lebih baik dari sebelumnya.
MAKASIH

adf.ly

http://adf.ly/?id=1499578